Sissener AS retningslinjer for identifikasjon og håndtering av interessekonflikter

Sissener AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter Sissener Canopus og Sissener Corporate Bond Fund. Dette innebærer at Sissener AS fatter investeringsbeslutninger og gjennomfører disse på vegne av verdipapirfondene. Selskapet skal være organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikt mellom foretaket og dets kunder, mellom to kunder, mellom en kunde og et verdipapirfond eller mellom to verdipapirfond begrenses til et minimum.

Sissener AS vil alltid opptre i kundenes og verdipapirfondenes beste interesse. Det kan likevel tenkes situasjoner der det oppstår interessekonflikter. Med interessekonflikt menes en situasjon som oppstår på grunn av ulike interesser eller prioriteringer.

Målsetningen med Sissener AS retningslinjer for håndtering av interessekonflikter er å identifisere de potensielle interessekonflikter som kan oppstå i tilknytning til Sissener AS sin virksomhet og beskrive hvilke tiltak som er etablert for å håndtere slike interessekonflikter. Rammene for Sissener AS sin instruks er regulert i verdipapirfondloven § 2-11 (3) og verdipapirfondforskriften §§ 2-20 til 2-24.

Selskapet har regulert de identifiserte interessekonfliktene på følgende måte:

  • Interessekonflikter mellom verdipapirfondene

Selskapet har utarbeidet instrukser knyttet til verdipapirfondsforvaltningen som skal avhjelpe potensielle interessekonflikter, herunder rutiner for registrering og loggføring av ordre og transaksjoner og rutiner for internhandel mellom verdipapirfondene.

  • Interessekonflikter mellom Selskapet og Selskapets verdipapirfond

Selskapet skal normalt ikke handle i finansielle instrumenter, men kan unntaksvis gjøre enkelte strategiske investeringer. CEO skal i slike situasjoner godtgjøre at investeringen ikke er i konflikt med Selskapets forpliktelser i verdipapirfondlovgivningen eller på annen måte er i konflikt med verdipapirfondenes interesser.

  • Interessekonflikter mellom ansatte i Selskapet og Selskapets verdipapirfond

Ansatte i Selskapet skal som hovedregel ikke handle finansielle instrumenter for egen regning (såkalt egenhandel), blant annet fordi ansattes egenhandel kan komme i konflikt med verdipapirfondenes interesser. Dersom ansatte unntaksvis handler, så har Selskapet en intern instruks for ansattes personlige transaksjoner som skal hindre at ansatte handler i finansielle instrumenter i konflikt med verdipapirfondenes interesser. De interne reglene inneholder krav om forhåndsklarering fra CEO ved handel i finansielle instrumenter, begrensninger i hvilke instrumenter som kan handles og bindingstid ved handlene.

Ansatte i Selskapet vil fra tid til annen få tilbud om gaver eller andre fordeler fra Selskapet sine kunder, leverandører eller andre som yter tjenester overfor Selskapet eller verdipapirfondene. Selskapet har en intern instruks for ansattes adgang til å motta gaver for å hindre at det oppstår interessekonflikter mellom de ansatte og verdipapirfondene som følge av dette.

  • Andre interessekonflikter

Selskapet har en rekke andre instrukser som skal hindre interessekonflikter:

  • Etiske retningslinjer for virksomheten og ansatte
  • Regler om håndtering av innsideinformasjon
  • Retningslinjer for tegning og innløsning av andeler i verdipapirfondene
  • Instruks om Compliancefunksjonens rolle

 Dersom de ovennevnte tiltak ikke er tilstrekkelige til å sikre kundens interesser på en betryggende måte, skal Selskapet opplyse kunden om den mulige interessekonflikten. Selskapet kan ikke gjennomføre forretninger for kundens regning før kunden har fått slike opplysninger

Dersom det identifiseres aktuelle interessekonflikter i forbindelse med Selskapets virksomhet, skal Selskapets CEO og CCO i fellesskap klarlegge hvilke tiltak som skal iverksettes. CEO skal godkjenne de tiltak som skal utføres, herunder om det er tilstrekkelig for å avhjelpe mulig/aktuell interessekonflikt, og skal i tilfelle godkjenne informasjon som gis til kunder om interessekonflikter. Dokumentasjon på utførte tiltak skal sikres og lagres.

Retningslinjene om håndtering av interessekonflikter skal gjennomgås minst en gang pr. år.