Tegning og innløsning

Sissener Canopus
Sissener Corporate Bond Fund

Tegning og innløsning av andeler i verdipapirfond:

Klikk her for manuelle tegning og innløsningsdokumenter for Sissener Canopus.

Klikk her for manuelle tegning og innløsningsdokumenter for Sissener Corporate Bond Fund.

Sissener AS utfører ordre på vegne av kunder. FundRock Managment Company S.A. er forvaltningsselskap for Sissener Canopus og Sissener Bond Fund, og investeringsforvaltningen er delegert til Sissener AS. Sissener AS fører de reelle andelseierne og deres beholdninger av andeler inn i VPS-registeret hvor du kan logge deg inn og sjekke status

Frister for kjøp og salg av andeler i Sissener fond

Andeler i Sissener fond kan kjøpes og selges hver virkedag. Både kjøp og salg av verdipapirfondsandeler skjer til ukjent kurs, det følger av verdipapirfondloven.
Kursen ved handel i verdipapirfond kalles NAV (net asset value/netto andelsverdi).
NAV angir markedsverdien til en enkelt fondsandel og beregnes på daglig basis ved markedenes stengetid.

Kjøp og salg av andeler i Sissener fond skjer etter disse fristene:

For kjøp («tegning») av andeler:

Frist for mottak av tegning


kl. 10.00

Dag 1


Din konto belastes

Ordrebehandling
Kurs (NAV) for din tegning fastsettes
Alle virkedager

Dag 2

Handel av dine andeler gjennomføres

Alle virkedager

Dag 3

Sluttseddel sendes ut


Alle virkedager

Dag 4

Sissener AS vil foreta tegning når kundens bankkonto er belastet. Sissener AS er ikke ansvarlig for forsinkelser knyttet til tegning etter at ordren er videreformidlet fra Sissener AS. Frist for tegning kan endres.


For salg («innløsning») av andeler:

Frist for mottak av innløsning

kl. 10.00

Dag 1

Ordrebehandling
Kurs (NAV) for din innløsning fastsettes
Alle virkedager

Dag 2

Innløsning av dine andeler gjennomføres

Alle virkedager

Dag 3

Utbetaling til din konto og sluttseddel

Alle virkedager

Ca.4 virkedager etter mottatt ordre

Interessekonflikter

Sissener AS mottar et forvaltningshonorar fra FundRock Managment Company S.A. som beskrevet i fondets prospekt.

Tegningskostnader

Kunden belastes ingen tegningsgebyrer

Forvaltningshonorar

Det til enhver tid gjeldende forvaltningshonorar for de ulike andelsklasser, følger av KID dokumentet (nøkkelinformasjonsdokumentet).

Oslo 18.10.2018