En annerledes tilnærming til aksjemarkedet

Sissener Canopus

OM FONDET SISSENER CANOPUS

Sissener Canopus er et globalt absoluttfond med fleksibilitet til å kunne tilpasse seg en dynamisk markedsutvikling hvor målsetningen er å skape god risikojustert avkastning for investorene. Fondet Sissener Canopus viderefører investeringsstrategien fra Sissener Sirius AS, men tilbyr likviditet til investorene på daglig basis. Fondet tilstreber å maksimere avkastningen over tid med en balansert risiko ved å plassere kapital i aksjer, derivater, obligasjoner og bankinnskudd. Fondets oppstartsdato: 30.april 2012.

LIKVIDITET OG FORUTSIGBARHET

Fondet investerer primært i store, likvide selskaper med solid balanse, forutsigbar kontantstrøm og god selskapsstyring. Fondet har et globalt forvaltningsmandat (innen OECD). Vi «hedger» valuta når vi investerer i utenlandske verdipapirer.

RENTER OG OBLIGASJONER

Det investeres hovedsakelig i børsnoterte aksjer, men også i rentepapirer, konvertible obligasjoner og andre omsettelige verdipapirer. Fondet har også tillatelse til å plassere midlene i likvider, herunder bankinnskudd, og 100% av fondets netto aktiva kan investeres i likvide aktiva under behørig iakttakelse av risikospredingsprinsippet. Gearing vil kun oppnås gjennom finansielle derivatinstrumenter.

FUNDAMENTALANALYSE PÅ SELSKAPS- OG MAKRONIVÅ

Porteføljen vil bli forvaltet i overensstemmelse med en aktiv investeringsstrategi med vekt på fundamentalanalyse på selskaps- og makronivå. Sissener Canopus er et EU-regulert UCITS fond, under SEB-paraplyen av regulatoriske og praktiske årsaker, samt for å gi investorene maksimal trygghet.