Sissener AS’ Godtgjørelsesordning

Sissener AS har en godtgjørelsesordning for selskapets ansatte og tillitsvalgte som er vedtatt av selskapets styre. Sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse skal være balansert, og den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at Sissener AS kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

Selskapets ansatte mottar fast lønn som skal baseres på den enkeltes bakgrunn og posisjon. Sissener AS har som lønnspolicy å tilby konkurransedyktige betingelser uten å være lønnsledende.

Sissener AS har i tillegg et overskuddsdelingsprogram for fast ansatte. Formålet med den variabel godtgjørelse er å motivere til gode resultater og lønnsomhet både for kunder og for selskapet på kort og lang sikt.

Den variable godtgjørelsen tildeles i den grad Selskapets økonomiske stilling og resultater tillater det, ved at en angitt del av selskapets overskudd fordeles diskresjonært blant ansatte. Det er en absolutt forutsetning for fastsettelse av bonus at Selskapets risikojusterte resultater de to foregående år ikke anses å være til hinder for opptjening av bonus. I tillegg bestemmes variabel godtgjørelse på bakgrunn av en vurdering av den ansattes bidrag til selskapet, den ansattes ansvar, samt holdning til Sissener AS verdier.

Halvparten av variabel godtgjørelse til ledende ansatte, porteføljeforvaltere og ansatte med kontrolloppgaver holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Tilbakeholdt del kan reduseres dersom resultatutviklingen i selskapet tilsier dette. Betaling av bonus forutsetter som hovedregel at den bonusberettigede fortsatt er ansatt i virksomheten.

Styremedlemmer mottar fast godtgjørelse.