Sissener AS retningslinjer for oppnåelse av beste resultat

Sissener AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter fondene Sissener Canopus og Sissener Corporate Bond Fund. Dette innebærer at Sissener AS fatter investeringsbeslutninger og gjennomfører disse på vegne av verdipapirfondene.

Selskapet skal opptre i beste interesse til de verdipapirfond det forvalter når det utfører handler på verdipapirfondenes vegne. På samme måte skal selskapet opptre når det på vegne av verdipapirfondene plasserer ordre om utførelse hos andre foretak.

Rammene for de vurderinger som Sissener AS skal gjøre er regulert i verdipapirfondforskriften §§ 2-28 og 2-29.

At Sissener AS skal opptre i verdipapirfondenes beste interesse innebærer at det skal vurderes hvordan den enkelte handel kan utføres på beste måte:

 1. hvordan handelen skal utføres (ordreform; fysisk gjennom megler eller elektronisk)
 2. hvor handelen skal utføres (hvilken megler, handelssystem mv.)

Vurdering av beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

Sissener AS vil normalt plassere ordre om utførelse av handler på vegne av verdipapirfondene hos andre foretak (meglerforbindelser). Sissener AS har et aktivt forhold til handel og evaluering av hvordan hver handel kan utføres på best mulig måte. Det skal i den forbindelse legges vekt på pris, kostnader, egenskaper ved det aktuelle finansielle instrument, mulighet for å få utført handelen innen rimelig tid, størrelse på transaksjonen og andre relevante forhold.

Ved avgjørelsen av hvilke av disse forhold det skal legges mest vekt på ved utførelse av ordre, skal det tas hensyn til verdipapirfondets mål, investeringsstrategi, risikoprofil, egenskaper ved det konkrete finansielle instrumentet og egenskaper ved handelsplassen.

 • Pris

Alle Sissener AS’ fond har som målsetning å skape høyest mulig avkastning for andelseierne ut fra den risikoen som tas. Prisen som kan betales ved handel i finansielle instrumenter på vegne av verdipapirfondene kan dermed være av betydning ved vurdering av beste resultat.

 • Kostnader

Transaksjonskostnader vil ha betydning for verdipapirfondenes avkastning. Sissener AS vil normalt legge vekt på kostnader ved transaksjonen ved vurdering av beste resultat.

 • Egenskaper ved det aktuelle finansielle instrument

Sissener AS’ fond kan være investert i mindre likvide finansielle instrument. Ved handel slike instrument kan det være vanskeligere å finne et velfungerende marked av kjøpere og selgere, og det kan dermed være behov for en dyrere transaksjonsform for samlet sett å sikre verdipapirfondet beste resultat.

 • Mulighet til å få utført handelen innen rimelig tid

Uavhengig av egenskapene ved det aktuelle finansielle instrumentet, kan det være utfordringer ved handel av større poster. I en del tilfeller kan det være i andelseiernes interesse å akseptere en dårligere pris eller høyere kostnader for å få gjennomført transaksjonen innen rimelig tid.

 • Egenskaper ved de aktuelle handelssystemene/handelsplassene i markedet det skal investeres i

Sissener AS’ fond har et mandat som gjør at man geografisk sett kan handle finansielle instrumenter i store deler av verden. Dette innebærer at fondene kan være investert i mange land, og infrastrukturen for å gjennomføre handler i det enkelte marked vil variere. Vurderingen og vektleggingen av spesifikke markedsforhold, herunder kontaktnettverk og plasseringskraft, vil kunne gi beste resultat for verdipapirfondet samlet sett selv om dette medfører en høyere kostnad.

Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre hos andre foretak

Sissener AS skal opptre i beste interesse til de verdipapirfond det forvalter når det plasserer ordre om utførelse hos andre foretak (meglerforbindelser). Sissener AS skal være bevisst i sine valg av meglerforbindelser for å sikre korrekt verdipapiroppgjør og beste resultat. Forvalterne skal kun benytte meglerforbindelser som er godkjent av CEO. Ved valg av meglerforbindelse skal forvalter ta hensyn til sannsynlighet for gjennomføring, ordrens størrelse og ordrens art.

Ved godkjennelse av nye meglerforbindelser skal følgende vurderes:

 • Konsesjon
 • Historikk
 • Selskapets soliditet
 • Markedsposisjon
 • Kostnader ved handel

Dersom en forvalter mener at en meglerforbindelse ikke tilfredsstiller de forventningene Sissener AS har til beste resultat, kan forvalteren be om at den aktuelle meglerforbindelsen fjernes fra listen over godkjente meglerforbindelser. Slike anmodninger sendes til CEO, som fatter beslutning om eventuell strykning fra listen over godkjente meglerforbindelser. Leder for compliance skal informeres om slike anmodninger, samt hvilken beslutning som er fattet.

Revisjon og varighet

Retningslinjene om beste resultat skal gjennomgås minst en gang pr. år.