Om SISSENER Corporate Bond Fund

Sissener Corporate Bond Fund er et nytt dynamisk obligasjonsfond med høy fleksibilitet til å kunne tilpasse seg utviklingen i markedet.

OM FONDET

Sissener Corporate Bond Fund er et nytt dynamisk obligasjonsfond med høy fleksibilitet til å kunne tilpasse seg utviklingen i markedet. Vår målsetning med fondet er å skape god risikojustert avkastning for investorene. Fondet vil benytte seg av samme velprøvde investeringsstrategi som ligger til grunn for suksessen til Sissener Canopus. Sissener Corporate Bond Fond tilstreber å maksimere avkastningen over tid, samtidig som vi vil balansere risikoen ved å plassere i ulike typer obligasjoner. Porteføljen vil bli aktivt forvaltet med vekt på fundamental analyse både på selskaps- og makronivå

LIKVIDITET OG FORUTSIGBARHET

Fondet investerer primært i kjente selskapsobligasjoner med god likviditet i annenhåndsmarkedet og kan dermed tilby daglig likviditet. Fondet har et globalt forvaltningsmandat, men har en naturlig overvekt mot nordiske selskaper og industrier som vi er godt kjent med. Fondets investeringer vil valutasikres til norske kroner når vi investerer i utenlandske verdipapirer.

RENTER OG OBLIGASJONER

Investeringene kommer hovedsakelig bestå av selskapsobligasjoner innenfor høyrentesegmentet. Høyrentesegmentet i obligasjonsmarkedet defineres av noe høyere risiko, men da også en noe høyere forventing til avkastning. Fondet har også mulighet å investere i andre finansielle instrumenter så som – preferanseaksjer, konvertible obligasjoner, CDS og investment-grade obligasjoner. Denne åpningen i investeringsmandatet gir oss mulighet å ta del av interessante situasjoner som kan oppstå i markedet. Derivater vil primært brukes i sikringsøyemed.

Sissener Corporate Bond Fund er et UCITS fond og er registrert i Luxembourg under SEB-paraplyen.