Om fondet Sissener Canopus

Sissener Canopus

Er et absolutt avkastningsfond med fleksibilitet til å kunne tilpasse seg en dynamisk markedsutvikling med målsetning om å skape god avkastning for investorene. Fondet Sissener Canopus viderefører investeringsstrategien fra Sissener Sirius AS, men tilbyr likviditet til investorene på ukentlig basis.

Fondet tilstreber å maksimere avkastningen over tid med en balansert risiko ved å plassere kapital i aksjer, derivater, obligasjoner og bankinnskudd.
Fondets oppstartsdato: 30.april 2013.

LIKVIDITET OG FORUTSIGBARHET
Fondet investerer primært i store, likvide selskaper med solid balanse, forutsigbar kontantstrøm og god selskapsstyring. Fondet har et Globalt forvaltningsmandat. Vi «hedger» valuta når vi investerer i utenlandske verdipapirer.

RENTER OG OBLIGASJONER
Det investeres hovedsakelig i børsnoterte aksjer, men også i rentepapirer, konvertible obligasjoner og andre omsettelige verdipapirer. Fondet har også tillatelse til å plassere midlene i likvider, herunder bankinnskudd, og 100% av fondets netto aktiva kan investeres i likvide aktiva under behørig iakttakelse av risikospredingsprinsippet. Gearing vil kun oppnås gjennom finansielle derivatinstrumenter.

FUNDAMENTALANALYSE PÅ SELSKAPS- OG MAKRONIVÅ
Porteføljen vil bli forvaltet i overensstemmelse med en aktiv investeringsstrategi med vekt på fundamentalanalyse på selskaps- og makronivå. Sissener Canopus er et EU-regulert UCITS IV fond, under SEB-paraplyen av regulatoriske og praktiske årsaker, samt for å gi investorene maksimum trygghet

EGNE SPAREPENGER
Vi har stor tro på det vi gjør og har selv investert våre egne sparepenger i Sissener Canopus. Vi mener at denne kombinasjonen skaper gode resultater over tid.